Vad är språkstörning?

Att ha en språkstörning betyder att man har svårigheter att använda språket, men också att förstå andra. Svårigheterna är olika stora beroende på vilken typ av språkstörning man har. En del har lindriga former, och en del har större svårigheter. Har man två eller fler typer av språkstörning kallas det generell språkstörning.

Det finns också grav språkstörning, och det innebär ungefär samma sak som generell språkstörning. Den stora skillnaden är att grav språkstörning bara används inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i samband med specialskolans målgrupp och på Resurscenter tal och språk. Det finns ingen diagnos med namnet grav språkstörning.

Hur många har språkstörning?

Generellt brukar man säga att 1 – 2 % av barn i skolåldern har en grav språkstörning. Då är det viktigt att tänka på att för en del är funktionsnedsättningen lindrigare än för andra. Omgivningens möjlighet till förståelse, anpassning och stöd är av avgörande betydelse för den som har språkstörning.

Vem utreder språkstörning?

Det är logopeder som avgör om det rör sig om diagnosen språkstörning. För att få komma till en logoped behöver man en remiss från exempelvis elevhälsan. En logopedutredning kan också visa om man har specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, eller specifika matematiksvårigheter, så kallad dyskalkyli.

Impressiv och expressiv språkstörning

En impressiv språkstörning innebär att man har svårigheter att förstå talat språk.
Expressiv språkstörning innebär att man har svårigheter att uttrycka sig.
Ofta finns en kombination av dessa två. Det är inte så vanligt att bara ha det ena eller det andra.

Generell språkstörning

En generell (även kallad grav) språkstörning innebär svårigheter inom flera delar av språket. Ju fler delar av språket som är påverkade, desto gravare är språkstörningen.

Vid en generell språkstörning brukar man prata om:
1. Fonologiska svårigheter
2. Grammatiska svårigheter
3. Lexikala svårigheter
4. Pragmatiska svårigheter
Har man svårigheter inom flera eller alla delar av har man en generell språkstörning.